Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: október, 2019

Múltidéző - Vállalkozónők klubja, 1997

Vállalkozónők klubja megszervezését fontolgatják a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál.  Természetesen nem csak nők részvételére építenénk - teszi bonyolultabbá az ötletet Szalay Zoltánné, az alapítvány projektmenedzsere. - A hölgyeknek szólna, de a férfiakat is nélkülözhetetlennek tekintenénk. Ez ugyanis inkább szekció lenne, amely kedvező terepet nyújtana az üzletkötésre, kapcsolatteremtésre. A klub létrehozásának gondolatát elsősorban az értelmiségi vállalkozó nők összefogására vetették föl. A nagyüzemek fejlesztési részlegei megszűntek, az oktatási intézményekben, az egészségügyben jelentős számú, főleg nőket foglalkoztató területet számoltak fel. Az alapítvány munkatársai által megálmodott klubnak legfontosabb sajátossága lenne, hogy a diplomás hölgyeket olyan vállalkozáshoz segítené, amely nem hivatásuk teljes feladását jelenti. Tehát nem az a kézenfekvő ötlet lesz majd a kiút, hogy az orvos, a magyar-történelem szakos középiskolai tanár vagy a villamosmérnök nyi

Múltidéző - A sikeres üzletasszony, 1996

A sikeres üzletasszony Az üzleti életben is nehezebb helyzetben vannak a nők, mint a férfiak. Vállalko zásaik könnyebben mennek csődbe, számo lódnak fel. Éppen ezért a Pécsi Kisvállalko zás-fej lesztési Közpo ntban tevé kenykedő Kathryn Chase amerikai tanácsadó elhatá ro zta, ho gy klubo t szervez az üzletasszo nyo k részére, amelynek keretében kicserél hetik tapasztalataikat, meg ismerhetik egymás tevékeny ségét. Az első találko zóra ok tóber 29-én este hat órako r kerül sor Pécsett a Kisvállal ko zás-fejlesztési Közpo ntban. A fórum elsődleges célja, hogy találko zzanak egymás sal azo k a pécsi és baranyai vállalko zónők , akik egzisz tenciájuk megteremtésén fá rado znak, szeretnék tovább képezni magukat és sikeresek kívánnak lenni az üzleti élet ben. A pro gram keretében a speciális a nőknek szóló elő adáso k mellett, egyebek mel lett szó lesz a ko nfliktus-keze lés módszereiről, a vállalko zás elindításho z szükséges fo rráso król megteremtéséről, az üzleti tervről. A sikeres üz

MINDEN BEJEGYZÉST listázva a kék nyílra kattintva megtalálsz

További lehetőségek

ÍRJ NEKÜNK, ha kérdésed vagy javaslatod van :))

Név

E-mail *

Üzenet *

Nyilatkozat

A Nőicégek.hu tematikus honlapon indított hírlevélre feliratkozással egyidejűleg Ön hozzájárulását adja, hogy ettől a honlaptól - esetlegesen akár reklámot is tartalmazó - elektronikus levelet fogadjon.
Valamint kijelenti, hogy az online űrlapon megadott email címe szervezeti használatú.
A feliratkozáskor kapott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át.
A hírlevélre feliratkozás bármikor egy kattintással megszüntethető a levelek alján található link segítségével.

Összes oldalmegjelenítés